فیلتر سرامیکی

 خانه / فروش / فیلتر / فیلتر سرامیکی
فیلتر سرامیکی

 

مطابق با بسیاری از روشهای فیلتراسیون، آب به یک سمت از فیلتر هدایت می­شود و طی عبور آب از فیلتر ذراتی که اندازه آنها از سایز منافذ بزرگتر است در پشت فیلتر باقی می­مانند. نظیر باکتریها، تک یاخته ها و میکروبها از آب زدوده می­شوند. فیلترها قادر به زدودن ویروسها از آب نیستند، ویروسها به دلیل کوچک بودن سایز از فیلترها عبور می­کنند و ب سمت دیگر فیلتر که تمیز است انتقال می­یابند. از اینرو فیلترهای سرامیکی آب با نقره بهبود می­یابند تا کاملا درزگیری شوند. نقره کمک می­کند تا باکتریها کشته و یا ناتوان شوند و مانع رشد کپک و جلبک در بدنه فیلتر می­گردد.