رزین

رزین ها برای کاهش سختی کل آب و تامین آب نرم به وسیله حذف کلسیم و منیزیم کربنات می باشند