تصفیه غشائی

 خانه / خدمات / تصفیه آب / تصفیه غشائی

تعریف تصفیه غشائی

تصفیه غشائی یکی از روش های تصفیه آب بوده و شامل:
اسمز معکوس

اولترافیلتراسیون

نانو فیلتراسیون

میکروفیلتراسیون