ایمهاف تانک

 خانه / خدمات / تصفیه فاضلاب / ایمهاف تانک

ایمهاف تانک چیست؟

(Imhoff Tank)

سیستم راکتوربیولوژیکی بیهوازی ایمهاف یکی دیگر از سیستمهای بیهوازی میباشد. یک تانک با چند مرحله تهنشینی طراحی شده تا فاضلاب بتواند زمان بیشتری نسبت به تخمیر و کاهش آلودگی را طی نماید، یکی از نقاط ضعف سیستم ایمهاف شرایط نگهداری و فضای زیاد احداث می‌باشد. ایمهاف تانکهای شرکت فنی و مهندسی پالاگر دستگاهی است سرر بسته که از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت در تصفیه فاضلاب نقش ویژه‌ای دارد و در مجموع بهه صورت یک تصفیه‌خانه تک واحدی است که در آن عمل تصفیه به دو روش فیزیکی و بیولوژیکی در مدت زمان معین درر حد استانداردهایی مقرر انجام می‌گردد.

images