گندزدا

 خانه / فروش / تجهیزات / گندزدا

گندزدایی چیست؟

(Disinfection)

تا كنون براي گندزدايي آب روشهاي مختلفي ارائه گرديده است كه مهمترين آنها كلرزني، ازن زني، استفاده از دي اكسيد كلر، برم، يد و نيز اشعه UV مي‌باشد. طي قرن گذشته كلر زني به عنوان روش قابل قبول گندزدايي در آمده و اين فرآيند مهمترين كشف در زمينه تصفيه آب به شمار مي‌رود. از دلايل عمده استفاده از آن مي‌توان مؤثر بودن در غلظت پائين، ارزان و در دسترس بودن و نيز داشتن باقيمانده در آب پس از عمل گندزدائي را نام برد. با توجه به تشكيل تركيبات آلي كلرينه و ساير تركيبات تري هالومتان در اثر گندزدايي با كلر كه عوارض نامطلوبي را براي مصرف كنندگان به همراه دارد استفاده از گندزداهاي جديد روز به روز ابعاد وسيع‌تري مي‌يابد، ازن از جمله تركيباتي است كه با توجه به خواص ويژه خود، نزديك به يك قرن است كه بعنوان گندزدا در آب آشاميدني توسط كشورهاي اروپايي مورد استفاده قرار گرفته است.

موارد مجاز اكسيد كننده و ضد عفوني كنننده براي تصفیه آب شرب

مواد

هدف از استفاده

كلر و هيپوكلريت ها

در اكسيد كلر

ازن

پراكسيد هيدروژن

پرمنگنات پتاسيم

اكسيژن

مونوپرسولفات پتاسيم

ضد عفوني كردن

ضد عفوني كردن

اكسيداسيون ضد عفوني كردن

اكسيداسيون ضد عفوني كردن

اكسيداسيون

اكسيداسيون

اكسيداسيون