دیونایزر

 خانه / خدمات / تصفیه آب / دیونایزر

دیونایزرچیست؟

(تبادل یونی) (Deionizer)

تبادل یونی یک واحد فرایندی است که در آن یونهای معینی در مواد تبادلی غیر محلول با یونهای گوناگون موجود در محلول جایگزین می‌شود. متداول‌ترین کاربرد سیستم‌های تبادل یون شرکت فنی و مهندسی پالاگر در نرم سازی آب شهری است که در آن یونهای سدیمی رزین تبادل کاتیونی جایگزین کلسیم و منیزیم در آب تصفیه شده گردیده و سختی را کاهش می‌دهند. تبادل یونی در عملیات تصفیه فاضلاب جهت حذف نیتروژن، فلزات سنگین و کل جامدات محلول استفاده شده است.

فرایندهای تبادل یونی به صورت پیوسته یا ناپیوسته قابل راهبری هستند. در حالت ناپیوسته، رزین در یک راکتور با آب تصفیه شونده تماس داده می‌شود تا واکنش کامل شود. رزین مستعمل با ته‌نشینی حذف شده و در ادامه احیا و مورد استفاده مجدد قرار می‌گیرد. در یک فرایند پیوسته، مواد تبادلی در یک بستر یا ستون آکنده جاگذاری شده و آب تصفیه شونده از میان آن عبور می‌کند. مبدل‌های یونی پیوسته معمولاً از نوع ستونی بستر آکنده جریان روبه پایین هستند. فاضلاب تحت فشار از بالای ستون وارد شده و به طرف پایین از میان بستر رزین عبور و از کف خارج می‌شود. پس از اشباع ظرفیت رزین، ستون به منظور حذف جامدات به دام افتاده شستشوی معکوس شده و سپس احیا می‌شود.

دیونایزر ویژه مراکز پزشکی،دندانپزشکی،بیمارستانها

یکی از روشهای تولید آب خالص استفاده از دیونایزر می باشد. این دستگاه شامل یک ستون آنیون و یک ستون کاتیون است .در ستون کاتیونی کلیه کاتیون ها شامل : سدیم ، پتاسیم ،کلسیم، منیزیم و درستون آنیونی کلیه آنیون ها شامل: کلرید، کربنات، سولفات، سیلیکات و نیترات توسط رزین های مبادله یون حذف میگردند.

 

ثبت سفارش