فیلتر کربنی

 خانه / فروش / فیلتر / فیلتر کربنی

فیلتر کربنی (Adsorption)

فیلترهای کربنی‌های شرکت فنی و مهندسی پالاگر برای زدودن رنگ، بو و طعم نامطبوع آب در مراحل تصفیه آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. فيلترهاي كربني معمولاً بعد از فيلترهاي شني در فرآيند تصفيه آب به منظور حذف طعم، بو، رنگ، مواد آلي و کلر آزاد مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در این فرایند، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولي عبور كرده و رنگ و بوي آن توسط ذغال كربن جذب شده و در نتيجه آب خروجي بدون هر گونه طعم، بو و رنگي خواهد بود. شکل ظاهری این فیلترها نظیر فیلترهای شنی می‌باشد. با این تفاوت که در این مخازن کربن اکتیو جایگزین سنگ سیلیس می‌باشد. کربن اکتیو در دو نوع پودری و گرانولی جهت حذف بو و رنگ و مزه و مواد آلی و هالو فرم‌ها و مواد فنلی و کلر موجود در آب مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، مخازن FRP فیلترهای تحت فشار کربنی مانند فیلترهای تحت فشار شنی می‌باشد، با این تفاوت که در این مخازن، کربن اکتیو جایگزین سیلیس می‌شود. فیلترهای کربنی به عنوان پیش تصفیه‌های RO یا سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس ، تصفیه آبهای معدنی، جذب رنگ فاضلاب‌های رنگرزی، جذب مواد آلی تجزیه ناپذیر فاضلابها، تصفیه نهایی آب آشامیدنی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فیلترها بدلیل وجود تخلخل موجود در ساختار کریستالی خود قادر به ایجاد پیوندهای بین مولکولی بین میکروارگانیزم‌ها و کربن فعال بوده که سبب حذف این مواد از آب خروجی گردیده و منجر به تصفیه آب می‌شود.