سیستم پایش آنلاین پساب و دودکش

 خانه / فروش / سیستم پایش آنلاین پساب و دودکش

تعریف انواع سیستم پایش آنلایناساساً دو روش جهت قرار گرفتن سنسور در محيط مورد پايش وجود دارد
 روش غوطه وري (In-Situ Installation) 
در اين روش سنسورهاي مربوطه مستقيماً و بصورت غوطه ور درمنابع آبي پذيرنده يا پساب نصب ميگردند.
 روش استخراجي (Extraction Method)
 در اين روش نمونه آب توسط پمپ يا فشار خود نمونه به درونآنالايزر ارسال گردد


سیستم پایش آنلاین طبق شیوه نامه الزامی محیط زیست می باشد

ثبت سفارش